Thế giới riêng của tôi

Thế giới riêng của tôi là cái thế giới mà tôi làm chủ. Thế giới riêng của tôi là bất kỳ điều gì tôi làm, tôi tương tác, tôi kết nối, tôi tiếp nhận và tôi cho đi… trong hạnh phúc. Hạnh phúc là thế giới của tôi.

Bất kỳ lúc nào thấy mình đang tham lam, nghiện ngập, tôi hiểu rằng đã đến lúc lấy lại sự tự chủ của mình. Tôi chủ động trong những lựa chọn, hành động và cảm nhận của bản thân.

Trong thế giới của tôi, tôi là chủ thể quan sát, cảm nhận và ra quyết định. Thông qua việc quan sát, soi chiếu sự thật từ bên ngoài, tôi làm rõ, sáng tỏ sự thật bên trong tôi. Đôi khi, sự thật bên ngoài chỉ là những lớp vỏ ảo ảnh, đối chiếu với bên trong, tôi biết mình thiếu gì và có gì.

Thông qua việc cân bằng giữa sự thật và ảo ảnh, tôi đạt được sự đồng nhất trong – ngoài. Bên trong và bên ngoài liên tục phát triển. Điểm cân bằng chính là ranh giới, cũng là cầu nối giữa hai thế giới bên trong và bên ngoài, của tôi và không phải của tôi, vì tôi và không vì tôi… Nó cũng là nơi mà tôi mở rộng biên giới của mình.